ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

24 พฤษภาคม 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2 พฤษภาคม 2551

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2551

2 พฤษภาคม 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1 พฤษภาคม 2551

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

31 มกราคม 2551

พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

27 มกราคม 2551

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

24 มกราคม 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

30 พฤศจิกายน 2550

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เริื่อง มาตรฐานภาระงานของพนักงานมหาวิทยาัยสายวิชาการ

30 พฤศจิกายน 2550

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2550

3 พฤศจิกายน 2550