ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

พระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 2558 (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

17 เมษายน 2558

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินการสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

24 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน และระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2557

20 ธันวาคม 2557

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2557

11 พฤศจิกายน 2557

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

26 กันยายน 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำเพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี

17 กันยายน 2557

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินการจัดเก็บค่าบริการสระว่ายน้ำ พ.ศ. 2557

29 พฤษภาคม 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

21 ธันวาคม 2556

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556

27 พฤศจิกายน 2556

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

22 พฤศจิกายน 2556