ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

26 มิถุนายน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

30 พฤษภาคม 2561

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2561

23 พฤษภาคม 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

22 มีนาคม 2561

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

22 มีนาคม 2561

ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2561

21 มีนาคม 2561

ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการและคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2560

21 มีนาคม 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

15 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

21 กันยายน 2560

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารในตำแหน่งรองอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

21 กันยายน 2560