ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

พระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 2558 (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

17 เมษายน 2558

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินการสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

24 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน และระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2557

20 ธันวาคม 2557

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

18 ธันวาคม 2557

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2557

11 พฤศจิกายน 2557

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

26 กันยายน 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำเพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี

17 กันยายน 2557

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินการจัดเก็บค่าบริการสระว่ายน้ำ พ.ศ. 2557

29 พฤษภาคม 2557

กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

8 มกราคม 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

21 ธันวาคม 2556