ประกาศ

ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ด้วยวิธีคัดเลือกจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย

29 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

21 ธันวาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7 กันยายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 3)

11 สิงหาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานวัดระดับความรู้ (วิชาภาษาไทย) และ (วิชาภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

29 มิถุนายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี หรือรองผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

28 เมษายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

16 มีนาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

25 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

27 กรกฎาคม 2565