ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ. 2561

31 กรกฎาคม 2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

20 กรกฎาคม 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ

13 กรกฎาคม 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

26 มิถุนายน 2561

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2561

23 พฤษภาคม 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

22 มีนาคม 2561

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

22 มีนาคม 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

15 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

16 ตุลาคม 2560

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

21 กันยายน 2560