ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

9 พฤศจิกายน 2554

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

14 ตุลาคม 2554

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2554

20 กันยายน 2554

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

14 กันยายน 2554

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2554

10 สิงหาคม 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

11 กรกฎาคม 2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

23 มกราคม 2554

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

22 ธันวาคม 2553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดตั้งสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

8 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

8 กุมภาพันธ์ 2553