ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2559

20 ตุลาคม 2559

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

12 กรกฎาคม 2559

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

13 มิถุนายน 2559

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559

9 มิถุนายน 2559

พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

30 มีนาคม 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดตั้งสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

22 มีนาคม 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

18 มีนาคม 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการจัดสรรงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยในการปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย

23 กุมภาพันธ์ 2559

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับขึ้นอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

19 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

18 กุมภาพันธ์ 2559