ทำเนียบคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้านกฎหมาย

Card image cap
นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ

ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap
นายขจร จิตสุขุมมงคล

รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap
นายปิยะนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap
นายมนัส สุขสวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap
นายฉัตรชัย จรูญพงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สวัสดิ์นะที

กรรมการ

Card image cap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา

กรรมการและเลขานุการ

Card image cap
นางนิติยา คำสอาด

ผู้ช่วยเลขานุการ

Card image cap
นายพัชร ไวกสิกรรม

ผู้ช่วยเลขานุการ

Card image cap
นางสาวรัตนา เกล็ดพรม

ผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายการประชุม

Card image cap
นางสาวศศิณัฏฐา ผิวแดง

ผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายการประชุม


คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมด้านกฎหมาย โดยมีอำนาจหน้าที่

(๑) พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

(๒) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการออก และหรือการแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะตามที่กำหนด ให้คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ

(๒) ขอให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูล เข้าร่วมประชุมหรือชี้แจงต่อคณะกรรมการ

(๓) เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

(๔) เสนอแนะหรือให้ความเห็นต่ออธิการบดีตามที่อธิการบดีร้องขอ

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย