ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

18 มีนาคม 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการจัดสรรงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยในการปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย

23 กุมภาพันธ์ 2559

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับขึ้นอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

19 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

18 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

20 ธันวาคม 2558

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558

9 ธันวาคม 2558

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

26 พฤศจิกายน 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

7 ตุลาคม 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

7 ตุลาคม 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

7 ตุลาคม 2558