ระเบียบ

ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2565

25 ตุลาคม 2565

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยอัตราค่าบริการกายภาพบำบัด สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2565

28 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดหารถประจำตำแหน่งและการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2564

12 กรกฎาคม 2564

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีน (หลักสูตร 6 ปี) พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 2564

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ สร้างชื่อเสียง และทำประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2563

20 สิงหาคม 2563

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการบริหารโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2563

31 มกราคม 2563

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2562

7 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

7 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2562

17 มกราคม 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

22 มีนาคม 2561