ระเบียบ

ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

30 ตุลาคม 2566

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566

28 มีนาคม 2566

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2565

25 ตุลาคม 2565

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยอัตราค่าบริการกายภาพบำบัด สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2565

28 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดหารถประจำตำแหน่งและการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2564

12 กรกฎาคม 2564

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีน (หลักสูตร 6 ปี) พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 2564

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ สร้างชื่อเสียง และทำประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2563

20 สิงหาคม 2563

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการบริหารโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2563

31 มกราคม 2563

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ถูกฟ้องคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2562

8 สิงหาคม 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท พ.ศ. 2562

21 มีนาคม 2562