ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

19 กันยายน 2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

15 มิถุนายน 2555

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

17 พฤษภาคม 2555

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

24 มกราคม 2555

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

9 พฤศจิกายน 2554

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

14 ตุลาคม 2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

20 กันยายน 2554

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2554

20 กันยายน 2554

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

14 กันยายน 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2554

30 สิงหาคม 2554