ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกอนุกรรมการกลั่นกรองการประเมินค่างานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณบดี และประเภทผู้แทนผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

29 เมษายน 2565

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย

29 เมษายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขยายเวลาการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

18 มีนาคม 2565

กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

10 มีนาคม 2565

กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

10 มีนาคม 2565

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565

10 มีนาคม 2565

กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

10 มีนาคม 2565

กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

10 มีนาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (5 ด้าน) ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ ด้านการสอน ด้านนวัตกรรม และด้านศาสนา

7 มีนาคม 2565

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยอัตราค่าบริการกายภาพบำบัด สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2565

28 กุมภาพันธ์ 2565