ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

12 พฤษภาคม 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

24 เมษายน 2563

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

19 เมษายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 (ฉบับที่ 2)

12 มีนาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19

27 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7 กุมภาพันธ์ 2563

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการบริหารโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2563

31 มกราคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

29 พฤศจิกายน 2562

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

7 ตุลาคม 2562

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

18 กันยายน 2562