ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

22 มีนาคม 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

15 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

21 กันยายน 2560

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารในตำแหน่งรองอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

21 กันยายน 2560

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา

8 สิงหาคม 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

6 มิถุนายน 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

2 มิถุนายน 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่

25 พฤษภาคม 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2560

5 เมษายน 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

5 เมษายน 2560