ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขยายเวลาการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

18 มีนาคม 2565

กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

10 มีนาคม 2565

กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

10 มีนาคม 2565

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565

10 มีนาคม 2565

กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

10 มีนาคม 2565

กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

10 มีนาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (5 ด้าน) ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ ด้านการสอน ด้านนวัตกรรม และด้านศาสนา

7 มีนาคม 2565

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยอัตราค่าบริการกายภาพบำบัด สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2565

28 กุมภาพันธ์ 2565

แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ (หนังสือ ก.พ. ลว 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565)

22 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2565

3 กุมภาพันธ์ 2565