ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติของคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

29 กรกฎาคม 2548

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

14 มิถุนายน 2548

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2548

15 มีนาคม 2548

กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

8 มีนาคม 2548

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย ชั้น สาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548

3 กุมภาพันธ์ 2548

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548

3 กุมภาพันธ์ 2548

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมือใช้ประโยชน์ในราชการในท้องที่ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

20 มกราคม 2548

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

30 ธันวาคม 2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2547

9 สิงหาคม 2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2547

9 สิงหาคม 2547