ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (5 ด้าน) ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ ด้านการสอน ด้านนวัตกรรม และด้านศาสนา

7 มีนาคม 2565

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยอัตราค่าบริการกายภาพบำบัด สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2565

28 กุมภาพันธ์ 2565

แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ (หนังสือ ก.พ. ลว 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565)

22 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2565

3 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

31 มกราคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย

31 มกราคม 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2565

20 มกราคม 2565

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

7 มกราคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

16 ธันวาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียม เฉพาะรายการค่าปรับลงทะเบียนและชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาครบตามหลักสูตร

30 พฤศจิกายน 2564