ประกาศ

ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำเพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี

17 กันยายน 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

21 ธันวาคม 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

31 ตุลาคม 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดตั้งสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

23 ตุลาคม 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

19 กันยายน 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2554

30 สิงหาคม 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

11 กรกฎาคม 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดตั้งสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

8 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

8 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2552

5 สิงหาคม 2552