ประกาศ

ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

11 กรกฎาคม 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดตั้งสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

8 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

8 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2552

5 สิงหาคม 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง อัตราการจ่ายค่าลงทะเบียนรายวิชาตลอดหลักสูตร ภาคในเวลาราชการ

25 มิถุนายน 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง อัตราการจ่ายค่าลงทะเบียนรายวิชาตลอดหลักสูตร ภาคนอกเวลาราชการ

25 มิถุนายน 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ฉบับที่ 2)

3 กรกฎาคม 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2 พฤษภาคม 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1 พฤษภาคม 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

30 พฤศจิกายน 2550