ประกาศ

ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติของคณาจารย์ประจำ

29 กรกฎาคม 2548

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548

3 กุมภาพันธ์ 2548