ประกาศ

ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการจัดสรรงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยในการปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย

23 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน

27 กรกฎาคม 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายใน

27 กรกฎาคม 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน และระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2557

20 ธันวาคม 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำเพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี

17 กันยายน 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

21 ธันวาคม 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

31 ตุลาคม 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดตั้งสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

23 ตุลาคม 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

19 กันยายน 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2554

30 สิงหาคม 2554