ประกาศ

ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

2 มิถุนายน 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่

25 พฤษภาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

5 เมษายน 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าจ้างครั้งแรกสำหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

31 มีนาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2559

20 ตุลาคม 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดตั้งสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

22 มีนาคม 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

18 มีนาคม 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการจัดสรรงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยในการปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย

23 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน

27 กรกฎาคม 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายใน

27 กรกฎาคม 2558