ประกาศ

ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน และระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

30 ตุลาคม 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ

13 กรกฎาคม 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

30 พฤษภาคม 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

2 มิถุนายน 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่

25 พฤษภาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

5 เมษายน 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าจ้างครั้งแรกสำหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

31 มีนาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2559

20 ตุลาคม 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดตั้งสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

22 มีนาคม 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

18 มีนาคม 2559