ประกาศ

ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เริื่อง มาตรฐานภาระงานของพนักงานมหาวิทยาัยสายวิชาการ

30 พฤศจิกายน 2550

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

2 เมษายน 2550

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดบ้านพักข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

31 สิงหาคม 2549

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษม เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา

6 กรกฎาคม 2549

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ พ.ศ. 2549

10 เมษายน 2549

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง วิธีการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2545-2547

27 มีนาคม 2549

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการจ่ายค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนฤดูร้อน

10 กุมภาพันธ์ 2549

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

8 กุมภาพันธ์ 2549

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549

30 มกราคม 2549

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้กำกับการสอบ

30 สิงหาคม 2548