ระเบียบ

ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

14 กันยายน 2554

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2554

10 สิงหาคม 2554

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

26 มิถุนายน 2552

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

20 เมษายน 2552

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

18 สิงหาคม 2551

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2551

2 พฤษภาคม 2551

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2550

3 พฤศจิกายน 2550

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกตินอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

27 มิถุนายน 2550

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2549

31 พฤษภาคม 2549

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ พ.ศ. 2549

31 มีนาคม 2549