ระเบียบ

ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2557

11 พฤศจิกายน 2557

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

26 กันยายน 2557

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินการจัดเก็บค่าบริการสระว่ายน้ำ พ.ศ. 2557

29 พฤษภาคม 2557

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556

27 พฤศจิกายน 2556

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556

31 กรกฎาคม 2556

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการ พ.ศ. 2556

31 กรกฎาคม 2556

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินการสอบ พ.ศ. 2556

19 เมษายน 2556

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

14 มกราคม 2556

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

14 ตุลาคม 2554

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2554

20 กันยายน 2554