ระเบียบ

ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2549

31 มีนาคม 2549

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549

27 มกราคม 2549

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548

30 ธันวาคม 2548

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2548

29 พฤศจิกายน 2548

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติของคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

29 กรกฎาคม 2548

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2547

9 กรกฎาคม 2547