ระเบียบ

ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

7 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2562

7 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

7 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2562

17 มกราคม 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

22 มีนาคม 2561

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

21 กันยายน 2560

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารในตำแหน่งรองอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

21 กันยายน 2560

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับขึ้นอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

19 กุมภาพันธ์ 2559

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558

9 ธันวาคม 2558

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินการสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

24 กุมภาพันธ์ 2558