ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2550

3 พฤศจิกายน 2550

พรบ.การบริหารงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

27 กันยายน 2550

พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

13 กันยายน 2550

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกตินอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

27 มิถุนายน 2550

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

2 เมษายน 2550

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดบ้านพักข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

31 สิงหาคม 2549

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษม เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา

6 กรกฎาคม 2549

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2549

31 พฤษภาคม 2549

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ พ.ศ. 2549

10 เมษายน 2549

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ พ.ศ. 2549

31 มีนาคม 2549