ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2549

31 มีนาคม 2549

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง วิธีการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2545-2547

27 มีนาคม 2549

ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2549

7 มีนาคม 2549

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการจ่ายค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนฤดูร้อน

10 กุมภาพันธ์ 2549

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

8 กุมภาพันธ์ 2549

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549

30 มกราคม 2549

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549

27 มกราคม 2549

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548

30 ธันวาคม 2548

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2548

29 พฤศจิกายน 2548

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้กำกับการสอบ

30 สิงหาคม 2548