ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินการจัดเก็บค่าบริการสระว่ายน้ำ พ.ศ. 2557

29 พฤษภาคม 2557

กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

8 มกราคม 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

21 ธันวาคม 2556

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556

27 พฤศจิกายน 2556

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

22 พฤศจิกายน 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

31 ตุลาคม 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดตั้งสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

23 ตุลาคม 2556

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556

31 กรกฎาคม 2556

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการ พ.ศ. 2556

31 กรกฎาคม 2556

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

17 พฤษภาคม 2556