ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง อัตราการจ่ายค่าลงทะเบียนรายหลักสูตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

16 สิงหาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง อัตราการจ่ายค่าลงทะเบียนรายหลักสูตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

16 สิงหาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

16 กรกฎาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขยายเวลาการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19

12 กรกฎาคม 2564

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดหารถประจำตำแหน่งและการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2564

12 กรกฎาคม 2564

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

25 พฤษภาคม 2564

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564

20 พฤษภาคม 2564

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

7 พฤษภาคม 2564

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีน (หลักสูตร 6 ปี) พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 2564

กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

22 มีนาคม 2564