ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

30 ตุลาคม 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน และระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

30 ตุลาคม 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2561

31 กรกฎาคม 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ. 2561

31 กรกฎาคม 2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

20 กรกฎาคม 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ

13 กรกฎาคม 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

26 มิถุนายน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

30 พฤษภาคม 2561

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2561

23 พฤษภาคม 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

22 มีนาคม 2561