ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดหารถประจำตำแหน่งและการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2564

12 กรกฎาคม 2564

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

25 พฤษภาคม 2564

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564

20 พฤษภาคม 2564

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

7 พฤษภาคม 2564

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีน (หลักสูตร 6 ปี) พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 2564

กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

22 มีนาคม 2564

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564

17 มีนาคม 2564

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16)

3 มกราคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารายหลักสูตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา

30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารายหลักสูตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

30 พฤศจิกายน 2563