ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

29 พฤศจิกายน 2564

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่ง พ.ศ. 2564

25 พฤศจิกายน 2564

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

7 พฤศจิกายน 2564

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37)

30 ตุลาคม 2564

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

20 ตุลาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขยายเวลาการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

22 กันยายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง อัตราการจ่ายค่าลงทะเบียนรายหลักสูตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

16 สิงหาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง อัตราการจ่ายค่าลงทะเบียนรายหลักสูตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

16 สิงหาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

16 กรกฎาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขยายเวลาการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19

12 กรกฎาคม 2564