ข้อบังคับ

ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

20 ธันวาคม 2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

22 พฤศจิกายน 2556

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

15 มิถุนายน 2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

23 มกราคม 2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

30 พฤศจิกายน 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

17 ตุลาคม 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2548

15 มีนาคม 2548

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย ชั้น สาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548

3 กุมภาพันธ์ 2548

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

30 ธันวาคม 2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2547

9 สิงหาคม 2547