ข้อบังคับ

ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2561

31 กรกฎาคม 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ. 2561

31 กรกฎาคม 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

26 มิถุนายน 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

22 มีนาคม 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

15 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

6 มิถุนายน 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2560

5 เมษายน 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

9 ธันวาคม 2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

20 ตุลาคม 2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

18 กุมภาพันธ์ 2559