ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี หรือรองผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

28 เมษายน 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

28 เมษายน 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2566

28 มีนาคม 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

28 มีนาคม 2566

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566

28 มีนาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

16 มีนาคม 2566

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2565

6 ธันวาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

25 ตุลาคม 2565

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2565

25 ตุลาคม 2565