ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

7 กันยายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7 กันยายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 3)

11 สิงหาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานวัดระดับความรู้ (วิชาภาษาไทย) และ (วิชาภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

29 มิถุนายน 2566

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2566

19 มิถุนายน 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

31 พฤษภาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี หรือรองผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

28 เมษายน 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

28 เมษายน 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2566

28 มีนาคม 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

28 มีนาคม 2566