ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการแต่งตั้งประธานหลักสูตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

30 ตุลาคม 2566

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

30 ตุลาคม 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566

19 ตุลาคม 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

19 ตุลาคม 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

7 กันยายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7 กันยายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 3)

11 สิงหาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานวัดระดับความรู้ (วิชาภาษาไทย) และ (วิชาภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

29 มิถุนายน 2566

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2566

19 มิถุนายน 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

31 พฤษภาคม 2566