ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ ๔)

24 พฤษภาคม 2567

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ด้วยวิธีคัดเลือกจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย

29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2567

18 มกราคม 2567

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2567

18 มกราคม 2567

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567

18 มกราคม 2567

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2566

21 ธันวาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

21 ธันวาคม 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการแต่งตั้งประธานหลักสูตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

30 ตุลาคม 2566

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

30 ตุลาคม 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566

19 ตุลาคม 2566