กฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา

ชื่อเรื่อง ประกาศ ณ วันที่

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

24 มกราคม 2551

พรบ.การบริหารงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

27 กันยายน 2550

พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

13 กันยายน 2550

ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2549

7 มีนาคม 2549

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

14 มิถุนายน 2548

กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

8 มีนาคม 2548

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมือใช้ประโยชน์ในราชการในท้องที่ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

20 มกราคม 2548

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

14 สิงหาคม 2542

พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541

15 มีนาคม 2541